Henrik Wilhelm Johan

Föregående avsnitt

Wilhelm Zilliacus

Wilhelm Zilliacus

Wilhelm föddes 24.6.1823 på Taubila i Pyhäjärvi. Han blev student från Helsingfors Lyceum[1] 1840. Efter att ha blivit fil.kand. 1845 och fil.mag. 1847 inledde Wilhelm sina juridiska studier, blev jurisprudentiae kandidat i november 1850 och auskulterade från december i Viborgs hovrätt. Wilhelm tjänstgjorde på överstyrelsen för lots- och båkinrättningen, åren 1853–55 vid generalguvernörskansliet och som kanslist vid lantmäteriöverstyrelsen 1855–58. Sekreterare för Finlands Bank 1858, därav ett halvår i S:t Petersburg som tf direktör för kontoret där.

Jurisprudentiae doktor blev han 1860. Wilhelm benämndes 1862 första kamrer vid Finlands Bank.[2] Under åren 1863 och 1864 då lantdagen sammankallades i Helsingfors fungerade Wilhelm också som sekreterare i Finlands ständers statsutskott.

Under Wilhelms period som politieborgmästare i Helsingfors 1865–1874 inleddes vattenledningsarbetena, organiserades järnvägstorget och planlades Skatudden. Som politieborgmästare lyfte Wilhelm den högsta tjänstemannalönen i Helsingfors. År 1870 var den 7 000 mk om året[3].

Wilhelm sändes 1866 till Petersburg för att förhandla om ett utländskt lån om 3 miljoner mark för att komma den betryckta handeln till hjälp. Han arrangerade statslånet från Ryssland till järnvägsbygget Riihimäki−S:t Petersburg.

Topelius antecknade 1868, då nöden och dödligheten hade fått förfärande dimensioner:

”I Hfors [inrättades] en storartad arbetsinrättning, grundad av borgm Zilliacus med 2000 mk, för en middag, som han hade afsagt sig och som af borgerskapet var ämnad till hans ära.”

Wilhelm representerade Helsingfors stad i borgarståndet vid 1872 års lantdag, där han fungerade som ståndets talman. Efter en hedersam ämbetsmannakarriär blev Wilhelm 1873 prokuratorsadjoint i kejserliga senaten, senator och år 1875 biträdande chef för civilexpeditionen.

Ida Söderhjelm

Ida Söderhjelm

Nyårsdagen 1854 stod Wilhelms bröllop med småkusinen Ida Charlotta Söderhjelm (1829-1893), dotter till kronofogden i Äyräpää härad Johan Ulrik Söderhjelm. I Wilhelms och Idas äktenskap föddes fyra barn:

  • Enni Amalia (1854–1925)
  • Konrad Victor ”Konni” (1855–1924)
  • Henrik Johan Wilhelm ”Pyg” (1857–1919)
  • Ida Rosina ”Icke” (1859–1923)

Brorsdottern Alma Söderhjelm beskriver sin tant Ida Charlotta på följande sätt:

Min faster var som en liten flicka. Tant Ida hade en annan i vår släkt ovanlig egenskap: hon var fri från alla fördomar och för sin tid ovanligt förutsättningslös.[4]

Familjen Wilhelm och Ida Zilliacus var bosatt i kvarteret Hamstern i hörnet av Regeringsgatan och Mikaelsgatan då Wilhelm arbetade på Finlands Bank. Under borgmästarperioden flyttade familjen till handlande Wasenius gård i kvarteret Hvalfisken vid Södra kajen. År 1874 flyttade den till kvarteret Sköldpaddan, konstapel Åbergs arvingars gård, troligen i hörnet av Unionsgatan och N. Magasinsgatan.

Enni Zilliacus

Enni Zilliacus

Axel Holmberg

Axel Holmberg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enni gifte sig 1877 med Axel Holmberg, med. & kir. dr som ägde och bebrukade Haukila gård i Tyrväntö socken i Tavastehus län 1875-1912. Axel Holmberg (1844-1912) var student från Helsingfors privata lyceum, FK 1866, ML 1873, MKD 1873. Ordförande i Finska Läkaresällskapet 1881. Helsingfors stads representant i lantdagen 1894.

Paret fick sonen Klas Wilhelm Reinhold Holmberg (1878- 1951), MKD 1916. Skattmästare i Finska Läkaresällskapet 1918, ordförande 1933. Ägde Haukila gård 1912-1951. Gift med Gerda Schwabe-Hansen (1884-1963).

Konrad Victor Zilliacus 1855-1924. Om Konnis förehavanden finns nedan ett särskilt kapitel.

Wilhelm Zilliacus

Wilhelm Zilliacus

Gertrud Lönnblad

Gertrud Lönnblad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik Johan Wilhelm (1857-1919) var med. & kir. dr, gift med Gertrud Charlotta Lönnblad. Gertrud Charlotta f. Lönnblad (1864 – 1848) var dotter till presidenten i Viborgs hovrätt Frans Emil Lönnblad och Augusta Vilhelmina Åkerman.

I äktenskapet föddes barnen:
Henrik Fabian (1891-1978), kamrer
Per Wilhelm (1892-1982), jägaröverste
Rosa Mairi Charlotta (1900-1980), gift med Fredrik Johan Hackman
Sigrid Enni Ulrika (1901-1991), gift med Laurin Zilliacus
Kaj Emil (1902-1903)

Rosina Zilliacus

Rosina Zilliacus

Gustaf Langenskiöld

Gustaf Langenskiöld

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ida Rosina gifte sig med Gustaf Adolf Langenskiöld (1852-1931), som blev senator liksom sin far Fabian Langenskiöld.

Paret fick barnen:
Karin Maria 1884-1969, skolkökslärarinna, gift med Carl Gustaf Victor Herlitz
Fabian Wilhelm Gustaf 1886-1957, friherre, med. & kir. dr., professor, gift med Asta Sofia Toni Adolfina Forsström
Maria Margareta 1891-1972, gift med Alf Magnus Lindahl

Följande avsnitt


[1] Planen för lyceet uppgjordes inom det så kallade Lördagssällskapets krets. Läroverket (1831 – 91) omfattade utom gymnasialklasser också bottenskola och representerade en helt ny pedagogik. (Finland i 19de seklet, s. 181.)
[2] 1811 utfärdades reglemente för Vexel- låne- och depositionscontoiret i Finland, senare Finlands Bank.
[3] Fogelholm
[4] Söderhjelm 1930, s 40.