Brev från Mauritz

Föregående avsnitt

Broder Peter!
Tack för Ditt bref, som jag erhöll för två timmar sedan.
Ditt circelbestick lemnade jag den 16de dennes på Postkontoret i Wstrand, så att Du nu redan borde hafva det i Uomais. Då jag upptog besticket från kistan i salen, påkom jag der en bok, som bar Kaisi Sederholms namn, och efter hvilken hon i höstas frågte af mig, hvarföre jag tog den med mig och tycktes vara glad att tillställa egaren. – På min hitresa var jag i Luumäki inne hos Kriku Calonius, som vid min ankomst var på läsförhör, men gumman Aline kom redan i farstugan emot mig och tycktes vara glad att träffa en bekant och skickade genast efter Mökö Calonius, som för tillfället var på stora prestgården och mötte budet på återvägen. Fruntimren höllo trefligt under mig från 5 till 7, då äfven Kriku kom hem och viste sig särdeles road af min dervaro, hvilket räckte till kl. 10, då jag reste derifrån och kom efter att ha sovit 3 timmar på Uttis, följande dagen kl. 9 om afton hit, hvarest Juselius var hemma men Pipping deremot som vanligt på Wanantaka, dock återkom äfven han om natten. Den veckan jag reste härifrån var Pipping endast två gånger ditrest, h.e. En gång var han före min afresa och den dagen jag reste, tisdag, for han åter dit samt kom om lördag afton hem. Deras bröllop skall firas den 9de April, annan dag påsk, ifrån hvilken tid vårt bolagskap kommer att upphöra, men huruvida vi lägga oss till eget hushåll eller flytta till något annat ställe der vi äfven kunna få kost är ännu obestämdt.
Den 19 reste Pipping med brud och svärmor till Hfors och har ännu ej återkommit. Åt Påfven i Ruskiala har jag på fastlagstisdagen upphandlat en släde, som är ganska snygg och nätt, skulle han vilja byta med dig för att Din möjligen är något bredare, så tror jag att Du utan förlust kan göra det. Den afgår inom en vecka med Antu Lassenius till Neistniemi. Om jag hinner så skall jag skrifva till Farbror, men som följande ej passar att inflika kan Du säga honom, att han ej behöfver fjäska med pengarna, utan är han i behof så väntar jag gerna fast till nästa vinter.
I morgon är här ett slags sammankomst, hvarvid ersättning kommer att utdelas åt dem, som Jernvägen tagit mark af, och i öfvermorgon ämnar jag resa på andra sidan om Thus till en Possessionat, Handlande Barck, som berättat åt Lassenius att han har 4 och 5 års oinkörda hästar, som han vill sälja. Hälsa Boris och andra dervarande bekanta af Din egen broder Mauritz d. 16/2 60.

 

Broder Peter!
Tack för Ditt bref, som jag inhändigade den 25te Mars, hvarefter jag den 26te reste till Helsingfors, der jag bland andra bekanta äfven träffade gumman Söderhjelm, som ditkommit för att öfvervara Mila Hagelstams nedkomst, hvilket lyckligt försiggick den 28de kl. 3 om morgonen, sedan gamla gumman om aftonen förut kommit till staden, der hon dröjde till söndagen den 1sta April för att ej genom sin dåliga hörsel förorsaka Mila menligt verkande ansträngningar. Barnet är en gosse och Hagel, som den följande dagen (efter acousheringen) var till staden hade varit stor nöjdus, jag träffade honom dock ej, ty jag var för tillfället ute i staden och han gaf sig ej tid att dröja der. Den 1sta dennes om afton reste jag från Hfors och ankom, sedan jag legat öfver natten å Skavaböle gästgifveri och om följande dagen visiterat å Hyvinge, den 2dra dennes om afton kl. 12 till hemmet å Hiittis, till hvilket föret var orsaken, ty det sjunger på sista versen. Om thorsdagen voro vi båda bjudna att stå faddrar för kassör Haartmans lilla dotter, hvarföre vi fingo en hygglig middag i sällskap med plebeijiska delen af församlingen jemte åtskilliga stadsboer samt våra kamrater från Riihimäki eller fjerde station. Sedan flyttade vi och bo nu i mitt förra quarter på Kerkkola rusthållet. I förrgår reste vi härifrån till Riihimäki, der Öller heter Wilhelm och derest vi voro församlade ända till tjugo kroppar; derifrån återkommo vi i går afse så att vi jemt hunno till badstugan.
I dag ämna vi fara till staden för att i morgon fira Ottos dag på förmiddagen och Pippings bröllopskalas på eftermiddagen; vigseln är ämnad att förrättas under närvaro af endast fullblodiga (fullblodsracens afkomlingar), ty Standertskjöld är ju liksom aristokraternas stamfar i Tavastland. – Af Kaifas Sederholm hade jag bref, deri han berättar att han, utom förargelser på stället, hade hafvit lunginflammation och obehag af att skullder, förvärfvade under hans Universitets tid, blifvit uppsagda. Han säger att han varit ämnad att skrifva till Dig, men som han med säkerhet ej visste när det kunde bli af, ber han hälsa Dig hjertligen.
Om Du ämnar göra Dig af med Din släde, så ber jag att Du håller den för gubben Strengells räkning, alltid finns det väl utvägar att få den dit, hvarest Du kommer att taga Dig en annan, jag skall fast bjuda till att här skaffa Dig en efter önskan och skicka den med Sdukin till Sakkola, der utbytet kan ske. Af Sdukin kan jag hälsa.
Jag är tillsvidare ännu utan häst men ämnar vid första lägliga tillfälle lägga mig till en dylik. Skulle ej Pippings bröllop inträffat skulle jag rest till Tammerfors, der det alltid tredje Påsk hålles marknad bland annat äfven med hästar, annars har värden här på stället äfven en ung för tre månader sedan utskuren häst men är dryg deri att han begär för den hundra femtio hårda, hvilket är för mycket.
Wilhelm berättade att Mamma rest med Jette från Sienimäki öfver Nykyrka till Kattila för att öfvervara accouscheringen och kanske blusa kalfdans.
Ock Isran hotar verkligen att taga afsked, men jag undrar hvarmed han skall fördrifva tiden, ty utan sysselsättning kan han väl ej existera. Så är det ”siel on hyvä miss ej meitä”. Här i Finland sade han sig ej trivas och i Ryssland tycks han vantrifvas. Af Paul Lojander kan jag hälsa, hans förlofning med Demoiselle Karsten är längesedan om icke. Widare har jag ingenting att tillägga hvarföre jag med min hjärtliga hälsning tecknar Din broder Mauritz
Janakkala & Kerkkola den 8 April 1860
P.S. I händelse Du der kan komma öfver någon grönkärra, sådana man vanligen på Sordavala marknaden säljer för 12 à 13 Rubel, ber jag Dig köpa en sådan för min räkning och försöka skaffa den till Ruokolaks, hvarifrån Lassenius sedan skulle i sommar sedan hämta den hit.

 

Broder Petter!
Ditt kärkomna bref erhöll jag för några timmar sedan och vill nu genast besvara detsamma, emedan jag i morgon förmiddag ämnar mig till staden Thus. Af Mamma hade jag från Kattila för par veckor sedan bref, hvari äfven Woldemar inflikat några rader, som dock endast bestod uti en uppmaning till mig att med det görligaste tillskrifva Mamma och uti den önskan att ”aufgeschoben ist nicht aufgehoben” vis à vis det att han väntade oss dit i vintras. Mamma åter menade uti bref att hon ej för hjulföret skulle återkomma till Neistniemi och att gumman gjort några grefliga bekantskaper derstädes.
Åt gubben Strengell ämnar jag beställa en släde hos en smed ej långt härifrån, der troligen Din släde äfven kommer att göras, de torde väl komma an på en 15 à 16 hårda, men då får man dem både väl gjorda och starka som ock efter den smak man önskar; dock väntar jag svar af Dig förrän jag beställer Din släde för att få veta huruvida Du ämnar uppoffra en slik summa och om Du vill hafva den så stor som Din förra. Du skrifver ingenting om Påfven följde med Dig till Ruskiala eller om den ännu finns på Neistniemi, och huruvida han i förra fallet var belåten med densamma; vore det ej fallet, så kunde han ju sälja den åt någon hugad spekulant och få en bättre om också dyrare i ställe till nästa vinter. Jag stod i handel om en bättre häst med min Rusthållare här, som ej tog 120 hårda för en stor mörkbrun fyraårig wallack (utskuren för tre månader), hvarmed jag dock är ganska belåten, ty jag tror att den ej är rictigt starck. Nu ämnar jag resa till Tammerfors, der de efter gammal häfd brukar hafva marknad mellan Pingst och Johanne, för att köpa mig häst, ty der äro mycket billigare än här, hvar allmogen är bortskämd med att handskas med mycket pengar för att de hafva så lätt förtjenst vid jernvägen, isynnerhet jordbrukare som kunna afyttra i skogs produkter.
Här hafva vi i dessa dagar Länsmans ombyte för att den nuvarande sökt sig bort, egentligen emedan hans familjeförhållanden äro något krångliga, ithy att han gifte sig med en rusthållaredotter, (som ej har något oäfvet utseende och talar ganska bra finska, numera äfven behjelpligen svenska, men för par år sedan bad hon sina främmande stoppa, då hon bjöd dem kaffe med dopp o.s.v.), och således ännu mindre kunde pläga umgänge med härvarande aristokrater, och hans syster försökte bokstafligen uppfylla lagens bud uti att uppfylla och föröka jorden derigenom att hon i mjugg anlade ett menniskofabrik med brofogden, hvaraf ett foster redan sett dagsljuset. Den nya länsmannen som kommer från kansliet, var här igår hos oss på sin första uppvaktning, hvars afsigt egentligen var att skaffa sig quarter, hvari han äfven lyckades, ty i öfvermorgon skall han flytta till grangården på tingsfället, hvarigenom äfven vi hoppas få trefligare. Ingenting har jag af intresse att tillägga, hvarföre jag med min innerliga hälsning tecknar Din egen Broder Mauritz
D.14 Maij 1860

 

Saknade Broder Peter!
Tack för ditt sednaste bref, som jag för en vecka erhöll. Frågan om byxtyget har jag icke glömt, men då du med vinterföret ännu skref och bad mig skicka det till dig om sommaren, tänkte jag att, då du icke har desto större brådska dermed, det kunde komma på ett ut om jag skulle hämta det med mig om vintern och har i alla fall behållit det för din räckning, oacktadt flere hugade spekulanter dertill. Af tyget, som var mera knappt till två par, ty ett quarter fattades der till 4 alnar och som jag lät rifva i två lika delar, har jag mig ett par benkläder, hvilka i anledning af sagda skäl och tygets stora krympningsförmåga, hafva en duktig skarf framtill och annat tyg till fyllnad baktill, men du som är något mindre torde ej behövfa få dylika brackor deraf. Smeden i Turkhauta, hvarom jag sist skref, den skurken begärde 18 hårda för träd och smedarbetet till en släde, och som jag ansåg det vara påtagligt för mycket har jag tänkt köpa dig en savolaks släde, som är hämtad från St Mickel och har behörigen breda medar, men är ej så nätt gjord som de härgjorda och är tillgänglig i Thus för tio Rbl, hvilket dock är betydligt billigare än en beställd, som i Nurmijärvi fås för 16 do och osäkert om den är i smak, då jag ej sjelf kan beställa den ännu mindre bese den under arbete, ty härifrån är fem mil dit.
På marknaden köpte jag mig en kavall, omkring nio quarter hög, sex år gammal med godt rödfärgadt hull, men af den mörkare sorten; således mörkare än Boismans hår, som fanns i Borgå gymnasium. Jag handlade der på en tre års hingst af mörk fuks färg; som erhöll andra premium vid exposition och bjöd 140 hårda, men den lurken begärde 170 och lofte ej gå stort lägre då jag frågte efter hans lägsta och sista pris samt sålde den en half timme senare för 144 Rbl.
Den 22a dennes Mauritz dagen blef jag om morgon i sängen uppvaktad med ett kaffebord; hvarå kringlan omgaf två par koppar med socker och grädde samt var sjelf (kringlan) nästan inbäddad i blommor alldeles friska, som husbonden, då han i andra ärenden var rest till staden, på värdinnans anmodan hämtade. På förmiddagen var stort kaffe för husfolket och granngårdsfolket från tingstället och på eftermiddagen infunno sig omkring tio bekanta, deribland Edelstam, Öller (min sista åriga reskamrat), Borgenström och Nousiain, så att vi dobblade till kl. 5 om morgon, sofvo en timme och begåfvo oss på harjagt, ty unga Börje hade sina hundar med sig, hvarifrån vi kl. 11 återkommo med oförrättade ärenden. Kl. Circa 7 om afton skingrades andra, utom Borgenström, som var här äfven natten. – Samtidigt med mitt sednaste erhöll jag af Salle i Kexholm ett bref, hvari han ber mig skaffa sig en kursläde, hvilken mästarena i Thus icke kunna få så snart färdig, men deremot äro de genast färdiga att begära för en dylik 120 Rbl utan reden och linor. Jag skref derföre till Tammerfors, der ett fabrik för tillverkning af åkdon finnes, men har ännu ej inhändigat svaret, som troligen redan finns i Thus. I brist på meddelanden af värde förblifver jag jemte min hjärtliga hälsning det din egen broder Mauritz
Janakkala den 1ta Oktober 1860
P.S. Jag har tänkt om möjligt förlänga min vanliga vinterferie, skrif hvar du ämnar tillbringa Julen.
Helsningar af Caifas genom bref.
Sivén, som kommer från Hfors, berättar att Wilhelm meddelats det gubben Söderhjelm aflidit den sista September och att Robert snart inträffar i Finland. Mauritz

Följande avsnitt