Förord

Stamfadern för släkten Zilliacus var köpmannen i Nyen Conrad Ziliaks (Ziliachus). En sonson till honom, Berendt Johan Zilliacus, blev förvaltare på ett donationsgods i Kurkijoki och förvärvade på 1740-talet kronosäterihemmanet Neitsytniemi i Ruokolaks vid Tainionkoski på östra stranden av Vuoksen. Denna egendom förblev i släktens besittning i 144 år. Ättlingarna till Berendt Johan var under mer än ett århundrade till största delen bosatta i Gamla Finland, där de var verksamma som tjänstemän och präster. Familjen var sålunda nära förtrogen med Gamla Finlands egenartade bildningstraditioner.

Denna krönika bygger bara i begränsad utsträckning på primärkällor när det gäller släktutredningar, och utgår främst från officiella matriklar av till exempel Durchman, Bergman och Luther samt från en mängd brev, skrivelser, historieböcker, lokalhistoria o.s.v. Släktföreningen Zilliacus, grundad 1989, har samlat ett omfattande släktarkiv med memoarer, brev och bilder.

Gunvor Zilliacus tog initiativet till att skriva om släktens öden. Från hennes penna kommer uppsatserna om Neitsytniemi 144 år i släkten Zilliacus besittning, Nyenflyttningarna och andra mindre artiklar, som i en kompletterad och rättad form ingår som underlag för krönikan. Finlands öden återspeglas på många sätt i släkten Zilliacus historia, som därför kan vara också av ett mer allmänt intresse.

Kaarina Peltonen