Källor och litteratur

Otryckta källor:
Impilahden henkikirjat (MMA)
Metsähallituksen arkisto. Saapuneet asiakirjat. Metsätalouden tarkastusasiakirjat, Katselmuspöytäkirja 1876 (RA)
Oikeuskollegion asiakirjoja. Viipurin kuvernementti.(MMA)
Rautatiehallituksen arkisto. Henkilöasioita koskevia asiakirjoja. Matrikkeleita. (RA)
Varsinaisten asiain tuomiokirjat 1832-34. Jääsken tuomiokunta (MMA)
Elisabeth Zilliacus brev till kadettskolans direktör med annex (RA)
Lars Zilliacus, Vad Finska Hushållningssällskapets arkiv kan berätta om våra anor. Föredrag 15.5.1992 (SLSA)
Brev från Elisabeth, Wilhelm, Nikolai och Mauritz Zilliacus till Peter Zilliacus (KP)
Brev från Elisabeth Zilliacus till Wilhelm Zilliacus
Brev från Fritjoff Strengell, Magnus Sederholm och Anton Palm till Peter Zilliacus (KP)

Artiklar på internet:
Amburger Arhiv: Erik-Amburger-Datenbank  www.ios-regensburg.de
BLF: Carl Bildsten
Family Research www.familyresearch.org
Rakennettu kulttuuriympäristö/Museovirasto
Yliopiston matrikkelit 1640–1852
Ylioppilasmatrikkeli 1853–1868
Hiski.genealogia.fi

Tidningar:
Viborgs Tidning

Tidskrifter:
GENOS 1964
GENOS 1981

Skolmatriklar:
Borgå gymnasister 1873.
Program. Gymnasium i Borgå under läsåren 1853–1856.
Viborgs gymnasium 1805-1842. Borgå 1961.
Helsingfors lyceum
Svenska lyceum i Viborg
Kertomus Viipurin suomalaisesta klass. Lyseistä lukuvuodelta 1890–91.
Viipurilaisen osakunnan nimikirja. Toim. Sulo Haltsonen. Hki 1968.

Tryckta källor:
Akiander 1864. Matthias Akiander: Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. Helsingfors.
Akiander Om donationerna … Matthias Akiander: Om donationerna i Viborgslän. Helsingfors 1864.
Aspelin-Haapkylä. Eliel Aspelin-Haapkylä. Muoto- ja muistikuvia. Helsinki 1912
Aminoff 2007. Johanna Aminoff-Winberg: På flykt i eget land – Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget. Åbo 2007.
Bergholm. Axel Bergholm. Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809-1919 biograafisia tietoja. 1912.
Engman 1983. Max Engman. S:t Petersburg och Finland. Helsingfors 1983.
Engman 2007. Max Engman: Raja. Karjalankannas 1918-1920
Esbo stadsmuseums forskningsserie 8: Aurora Karamzin. Keuru 2006.
Falkman 1885. Severin Falkman. I Östra Finland. 1885.
Finland i 19de seklet. Utgivare L. Mechelin. Helsingfors 1898.
Finlands Statskalender – Suomenmaan Valtio-Kalenteri 1862–1904.
Finlands svenska litteraturhistoria. SLS. I delen 1999, II delen 2001.
Gadd. Släktkalender. 1949.
Gardberg 1996. Carl-Jacob Gardberg. Viipuri kivestä rakennettu kaupunki.
Gardberg 1973. Carl-Rudolf Gardberg. Kirjapainotaito Suomessa.
Gummerus. Herman Gummerus. Konni Zilliacus, en levnadsteckning. Tammerfors 1933.
Hagman 1922. A. Hagman. Georg Strömberg ja muita Suomen rautatieläisiä, Helsinki.
Heikel. Ivar Heikel, 1940. Yliopiston historia.
T. A. Heikel. Käsikirja Suomen kruununmetsien hallinosta ja hoidosta.
Heikkilä. Ritva Heikkilä. Ida Aalberg 1998.
Heitto 1990. Kalevi Heitto. Imatran seudun hoveja ja kartanoita, Imatra.
Helsingin kaupungin historia. I-V. Helsinki 1950-1967.
Hertz. Martti Hertz. Metsähallitus 1859–1934.
Hirn. Sven Hirn. Imatra som sevärdhet till och med 1870. En reselitterär undersökning med lokalhistorisk begränsning. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 102. Helsingfors 1958
Hoving. Victor Hoving. Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1872–1950. Helsinki 1962.
Hultin. Arvid Hultin. Borgå Gymnasii historia 1–2. Helsingfors 1920–1923.
Hämynen 1993. Tapio Hämynen. Liikkeellä leivän tähden. Raja-Karjalan väestö ja sen toimeentulo 1880–1940. Historiallisia tutkimuksia 170, Helsinki 1993.
Härkönen. Simo Härkönen. Impilahti-kirja, Pieksämäki 1950.
Itkonen. Veli Itkonen. Jääsken kirja, Helsinki 1966.
Toimi Jaatinen (red.). Saimaa-kirja, Hämeenlinna 1991.
Karjala 1–5. Hämeenlinna 1981–1983.
Karjalan kielen sanakirja 3. Suomalais-ugrilainen seura. Helsinki 1983.
Greta Karske-Liikkanen. Pietarisuuntaus kannakselaisessa elämäntavassa 1800-luvun loppupuolella vuoteen 1918. Helsinki 1968.
Saulo Kepsu. Pietari ennen Pietaria. 1995.
Matti Klinge. Bernadotten ja Leninin välissä. 1975.
Matti Klinge. Itämeren maailma. Keuruu 1994.
Matti Klinge. Kaukana ja kotona. Keuruu 1997.
Matti Klinge. Keisarin Suomi. Keuruu 1997.
Matti Klinge. Ylioppilaskunnan historia I–III. 1967, 1968.
Rainer Knapas, Maria Vainio (utgivare). Albert Edelfelt och Ryssland. SLS 2004.
Frans P. Knorring. Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Guvernementet. 1833.
Paavo Koponen. Esi-isiemme Impilahti. 1982.
Einari Koskimies (toim.). Valtionrautatiet. Porvoo 1935.
Kuujo-Immonen-Puramo. Kurkijoen kihlakunnan historia. 1958.
Erkki Kuujo, Eino Puramo, J. Sarkanen. Käkisalmen historia. Lahti 1958.
Pirjo Kölhi. Härskiänsaaren kartano 1641–1991.Helsinki 1996.
Lars Landgren. Kieli- ja aatepolitisoituva sanomalehdistö 1860–1889. Suomen lehdistön historia I. 1987.
Erkki Laitakari. Metsähallinnon vuosisatataival 1859–1959. Helsinki 1960.
A. A. A. Laitinen. Impilahden pitäjän ja seurakuntain historia. Sortavala 1938.
Pekka Lappalainen. Karjalan maa. Jyväskylä 1979.
Georg Luther. Herdaminne för Ingermanland II. SLS 2000.
Anneli Mäkelä-Alitalo. Porvoon historia III. 2000.
Petri Neuvonen. Viipurin historiallinen keskusta. Jyväskylä 1994.
Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo (toim.). Inkeri. Historia, kansa ja kulttuuri. 1991.
Viljo Nissilä. Vuoksen paikannimistö I. Helsinki 1939.
Folke Nyberg. Borgå Gymnasium. Från Viborg till Borgå – 350 år skolhistoria 1641–1991. Borgå 1991.
Jyrki Paaskoski. Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. 1997.
Quellen und Studien zur baltischen Geschichte. Baltisches historisches Ortslexicon. I Estland 1985. II Lettland 1990.
J. W. Ruuth, Erkki Kuujo: Viipurin kaupungin historia IV. 1980
Ivar Sakk: Estonian Manors, 2004.
J. E. Screen. Våra landsmän. Studia historica 1984.
Ossi Seppovaara. Vuoksi. SKS 1984.
Hannes Sihvo. Karjalan kuva. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 314. Joensuu 1973.
U. T. Sirelius. Suomalaisten kalastus III. 1968.
Orest Somov. Neljä päivää Suomessa. Ur Kesäyön lumoa kohti utgiven av Tatjana Tihmeneva. 2001.
Suomen maanmittauksen historia. Porvoo 1933.
Suomen rautatieläiskunta 1862–1912.
Suomen rautatievirkamiesyhdistyksen 50-vuotisalbumi. Helsinki 1924.
Suomen valtionrautatiet 1862–1912. Helsinki 1912, 1916.
Th. Svedlin. Taalintehtaan rautaruukki ja sen isännät. Helsinki 1936.
Veli-Matti Syrjö. Jääsken kihlakunnan historia II. 1976.
Alma Söderhjelm. Min värld. Bonniers 1929.
Anu Talka. Imatran kirja. Jyväskylä 1997.
Marika Tandefelt. Fyra språk under sju sekel. Historicus skriftserie volym 11. Östra Finland. Det andra Finland. 1994.
Jouko Teperi. Viipurilainen osakunta 1828–1868. Helsinki 1959.
Päiviö Tommila. Suomen lehdistön historia I. Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905. 1985.
Zacharias Topelius. Självbiografiska anteckningar. Utgivna av Paul Nyberg. Helsingfors 1922.
Z. Topelius. Finlands krönika. Utgiven av Rainer Knapas. Helsingfors 2004.
Markku Tyynilä. Senaatti. Tutkimus Hallituskonselji-Senaatista 1809-1918. Helsinki 1992.
Utställningskatalog Antreasta Äyräpäähän. Hiljaiset kirkot – taideaarteita Karjalasta. Etelä-Karjalan taidemuseo. 1997.
Impi Wiika. Viipurin läänin Pyhäjärvi. 1950.
Atle Wilskman: Släktbok. SLS 1916.
Kaarlo Wirilander, Suomen upseeristo 1700-luvulla. SKS 1950.
Aulikki Ylönen. Jääsken kihlakunnan historia I. Imatra 1957.
Benedict Zilliacus, Bergets skugga. 1987.
Benedict Zilliacus, Båten i vassen. 1990.
Emil Zilliacus, Karelare och annat folk. Helsingfors 1934.
Jutta Zilliacus. Rajanylityksiä. Gummerus 1992.
P. W. Zilliacus. Berättelse angående iakttagelser under en resa av Forstmästaren P. W. Zilliacus i forstnärligt afseende å utrikes orter verkställd resa, afgiven i November 1877.
Zilliacus 2000. Ville Zilliacus. Ett fönster mot Öster. Karelska brev. 2000.
Zilliacus 1998. Ville Zilliacus. Muolaan muotokuva. 1998.